Aktuellt

2014-12-09
Öckerö Fastighets ABs styrelse har utsett Kenth Pettersson till tillförordnad vd av Öckerö Fastighets AB. Tillsvidare ersätter han Lennart Johnsson som tidigare i höstas slutade sin tjänst som vd.
2014-12-05
Nu är även TV-antennerna på Knippla och Måbärsvägen på Öckerö uppdaterade och klara. På Måbärsvägen behöver hyresgäster söka om SVT1.
2014-11-25
Öckerö Bostads AB ger byggnadsentreprenörer möjlighet att inkomma med ansökan om att lämna anbud i upphandling som gäller byggnation av ca 48 lägenheter på Heinövallen på Hönö. Samtidigt söker Öckerö Fastighets AB anbud gällande tillfälliga moduler för skolverksamhet till Brattebergsområdet på Öckerö.
2014-11-17
Öckerö Fastighets AB planerar att bygga 48 nya lägenheter enligt gällande detaljplan. Enligt detaljplanen som vunnit laga kraft kan tre punkthus med fyra våningar, varav den översta är indragen, byggas. En intresseförfrågan om att lämna anbud kommer att skickas ut under november månad.
2014-11-17
Ett omtag har gjorts gällande Hedenskolan, och nu finns det nya ritningar framtagna. Nästa steg i processen är att söka bygglov. Byggstart beräknas till andra kvartalet 2015. Bygglov kommer också att sökas för Brattebergskolan. Hela projektet Framtida skolor ska vara färdigställt i augusti 2017.
2014-11-17
Öckerö Fastighets AB och Kultur & Fritid för samtal om att uppföra en fritidsgård på Öckerö. Ett skissförslag finns framtaget för ett uppförande i nära anslutning till Öckerö bibliotek.
2014-11-17
Just nu pågår detaljplanearbete för Kalvsund gamla skola där tomten ska styckas av. Även för fastigheten Tumlaren (tidigare förskola) på Tumlarstigen på Fotö pågår detaljplanearbete för bostäder.
2014-11-15
Nu är uppdateringen av TV-antenner klar även på Bäckevägen och Smörblomsvägen på Björkö. På Smörblomsvägen behöver hyresgäster göra en ny kanalsökning för kanal 1.
2014-11-05
Byggnaden Trähuset på Bergagårdsskolan har under oktober varit stängd för verksamhet. Under tiden som byggnaden varit stängd har Öckerö Fastighets AB utrett och påbörjat åtgärder mot mögel. Det våningsplan där problemen upptäcktes har isolerats och sanerats, och luftkvaliteten i den övriga byggnaden är normala enligt de mätningar som är utförda. Från och med den 3:e november har därför plan två öppnats för verksamhet igen. Så snart det är möjligt kommer moduler med ersättningslokaler för sy- och träslöjdsundervisning samt fritids ställas på plats, under tiden som lokalernas framtid utreds av barn- och utbildningsnämnden.
2014-11-04
Lennart Johnsson slutar sin anställning som vd för Öckerö Fastighets AB. Styrelseordförande Kenth Pettersson går tills vidare in och stöttar bolagets ledningsgrupp i den dagliga verksamheten under tiden som processen att rekrytera en ny vd pågår. Den dagliga driften och pågående projekt kommer därför inte att påverkas av vd-skiftet.