Aktuellt

2014-10-15
Nu är uppdateringen av TV-antennerna klara även på Svanvägen och Tallvägen. Boende här behöver inte göra en ny kanalsökning.
2014-10-08
Du som bor på Koster-/Korvettvägen eller Hedens By och använder Boxer för att få fler TV-kanaler behöver nu göra ny sökning för kanal 4. Eftersom en del användare upplevt problem med att få in vissa kanaler genomför ÖBO just nu en uppdatering av samtliga anläggningar. Vi behöver inte komma in i någon lägenhet för att göra uppdateringen, men ni som upplever problem med kanalmottagningen idag kommer efter uppdateringen att behöva göra en ny kanalsökning. Den som inte saknar några kanaler idag, behöver heller inte göra någon ny kanalsökning eller annan förändring.
2014-09-29
Med start under vecka 40 kommer Öckerö Nät att gräva för fiberkabel på Västra vägen på Hönö. Grävarbetet börjar vid Bergagårdsskolan och går neråt hela vägen mot Hönö Klåva. Där grävning sker kommer ett körfält att stängas av och flaggvakt kommer att finnas på plats för att underlätta för bilisterna och cyklisterna. Arbetet kommer att pågå oktober ut.
2014-09-26
Öckerö Fastighets AB har i samråd med Bergagårdsskolans rektor Cecilia Thundal beslutat att temporärt stänga byggnaden Trähuset på Bergagårdsskolan för verksamhet från och med 26/9. Efter att dålig lukt upptäckts i träslöjdssalen utförde Polygon, ett företag specialiserat på bland annat fuktskador och inomhusmiljö, en inspektion av lokalerna under fredagen. Vid inspektionen konstaterades förekomst av mögel under golvet. Som en första åtgärd kommer man nu att installera ventilation i golvbjälklaget. Som en försiktighetsåtgärd kommer hela huset att stängas under tiden arbetet med ventilation och vidare undersökningar pågår. Detta beräknas ske under tiden 29-30/9. Så snart det är möjligt kommer problemområdet isoleras för att nödvändiga åtgärder ska kunna utföras. När det är säkerställt att inomhusmiljön är god i övriga delar av Trähuset kommer dessa lokaler att öppna för verksamhet.
2014-09-17
Byggstarten av nya Brattebergsskolan och tillbyggnaden av Hedenskolan flyttas fram. Projektet ska anpassas till den budget som kommunfullmäktige beslutade i december 2013. Genom ett omtag ska projektdelarna samplaneras, bland annat i syfte att hitta samordningsvinster. Planeringen fortsätter men inflyttningen skjuts ett år framåt i tiden.
2014-09-11
Du som använder Boxer för att få fler TV-kanaler kan uppleva problem med att få in vissa TV-kanaler. ÖBO kommer därför att göra en uppdatering av samtliga anläggningar under september – oktober. Vi behöver inte komma in i någon lägenhet för att göra uppdateringen, men ni som upplever problem med kanalmottagningen idag kommer efter uppdateringen att behöva göra en ny kanalsökning. Den som inte saknar några kanaler idag, behöver heller inte göra någon ny kanalsökning eller annan förändring. Håll utkik här på hemsidan för information om när uppdateringen är genomförd i ditt bostadsområde. Klicka på rubriken för mer information.
2014-04-16
2013 var ett spännande år för Öckerö Bostads AB. I vår tryckta populärversion av vår officiella årsredovisning kan du läsa om en del av allt som hände under året.
2014-03-12
Förhandlingarna om hyrorna från och med den 1 januari 2014 avslutades den 25 februari 2014. Öckerö Bostads AB och Hyresgästföreningen har kommit överens om att hyrorna höjs med 1,60% för bostäder med kallhyra och 1,92% för bostäder med varmhyra. Det innebär en genomsnittlig hyreshöjning på 1,74 % från den 1 januari 2014. (Klicka på rubriken ovan för att läsa hela texten.)
2013-12-06
Öckerö Bostads AB äger och förvaltar idag både bostäder och offentliga och kommersiella lokaler. För att renodla verksamheterna bildas nu flera nya bolag, där Öckerö Bostads AB kommer att sköta all verksamhet som gäller bostäder. Öckerö Bostads AB har idag en bred verksamhet. Vi hyr ut både bostäder och lokaler, vi driver ny- och ombyggnadsprojekt, och vi driver Öckerö Nät, projektet som ska ge alla öbor möjlighet till bredbandsanslutning via fiber. Vi kommer att fortsätta bedriva alla verksamheter – men i olika bolag. Bakgrunden till omorganisationen är en ny lag som säger att ett allmännyttigt bostadsbolag i huvudsak ska äga och förvalta bostäder.
2013-12-06
Under 2014 kommer Öckerö kommun att börja samla in matavfall för att omvandla det till biogas och miljövänligt biogödsel. Genom att sortera ditt hushållsavfall bidrar du till en hållbarare utveckling och en bättre miljö. Till grund för kommunens beslut att sortera ut matavfall, ligger regionala och riksomfattande miljömål. Ett av Sveriges miljömål är att hälften av allt matavfall ska återvinnas genom biologisk behandling. Ett regionalt mål är att avfall ska användas som en resurs och att avfallsmängderna ska minskas. Läs mer om de nya sopsorteringsrutinerna här.